Andra Rača Astroloģijas Skola 
Kopš 1993.gadaVisus karstos jaunumus atrodi šeit:
Rača astroloģijas skola facebook

Rīgā
Aspazijas bulvārī 32 -401.kab.(durvju kods 135#)
Jauna uzņemšana  2021./22.māc.gadā
1.kursa nodarbības notiks no 8.septembra trešdienās 18.00-20.45 
KLĀTIENĒ* UN ZOOM
(8.septembra nodarbība ir bez maksas!)
Pieteikšanās racsandris@inbox.lv , t.29130025(saņemsiet bezmaksas zoom pieeju 8.septembra nodarbībai)
Lai pieslēgtos attālinātai apmācībai 1.kursā, nepieciešams veikt maksājumu par septembri, tad saņemsiet pieeju pastāvīgajam pieslēgumam. Maksājumu var veikt uz vietas 8.septembrī vai
internetā 


Tāpat var pievienoties jebkura laikā jau esošajam grupām:

2.kurss ceturtdienās no 2.septembra
3.kurss otrdienās no 7.septembra

 

*Klātienē nodarbības var apmeklēt ar kovid sertifikātu vai testu


 
 Attālums nav šķērslis- ja dzīvojat citā pilsētā vai valstī, pieslēdzieties lekcijām un eksāmeniem  no savas dzīves vietas!
Studentiem ir brīva izvēle apmeklēt lekcijas klātienē vai neklātienē vai darīt to iespēju robežās -daļēji klātienē, daļēji neklātienē.

Jebkuru jautājumu gadījumā droši zvaniet 29130025, rakstiet racsandris@inbox.lv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................................................................................................................

 

 Izmaksas:

Mēneša mācību maksa:

Eur 52 mēnesī
Cenā  ietilpst ikmeneša elektroniskie mācību materiāli, ūdens, tēja, kafija. Lekciju video ieraksts.
Grupas nauda jubilāru sveikšanai -eur 5 gadā
Maksājums jāveic līdz attiecīgā mēneša 10.datumam skaidrā naudā vai uz SIA Astrologos kontu

Papildus izmaksas:

Drukātie mācību materiāli pēc izvēles
1.kursa darba izskatīšana(rakstiski)- eur 10
2.kursa darba aizstāvēšana(mutiski 20 min) -eur 20
Gala eksāmens+diploms (mutiski 30 min.)- eur 30
Ja eksāmens nav nokārtots līdz mācību gada beigām- papildus 50%
Atkārtota mutiska eksāmenu kārtošana - 50% no summas
Atlaides: 

Daudzbērnu ģimenēm(godaģimene) , skolniekiem,  pilna laika studentiem(līdz 24g.sasniegšanai), nestrādajošiem senioriem eur 10 mēnesī.
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var tikt piemērotas individuālas atlaides.
Nokārtojot avansa maksājumu par visu mācību gadu avansā-atlaide 1 mēneša maksas apmērā.

AKTUĀLA Informācija par Astroloģijas Skolu arī

FACEBOOK

ASTROLOGS.EU


Skolas filozofija

 

Skolas filozofijas pamatā ir cilvēka spēju attīstība, individualizācijas procesa veicināšana, tā garīgā potenciāla apzināšanās un realizācija ar astroloģijas palīdzību. Liels uzsvars skolā tiek likts uz praktisko dzīves psiholoģiju, cilvēku savstarpējo attiecību veidošanu ģimēnē, darbā un citur. Astropsiholoģija tiek virzīta kā galvenā integrējošā disciplīna. Šeit ļoti noder pasniedzēja milzīgā praktiskā pieredze, konsultējot ļoti lielu daudzumu cilvēku ik dienas jau vairāk kā 23 gadus. Skolā valda demokrātiska, brīva gaisotne. Tas ļauj viegli iekļauties grupu kolektīvos interesentiem no citām skolām. Mācību grupu dalībnieki veido savstarpēji koleģiālas un draudzīgas, bieži 3.kursā gandrīz ģimeniskas attiecības. Tās vēl vairāk tiek nostiprinātas vasaras nometnēs un citos ārpusskolas pasākumos.
Lielāko daļu 2. un 3. kursa nodarbību laika veltām praktiskiem piemēriem, jo teorētiskie materiāli ļoti lielā apjomā (ap 70 izdevumu vidēji ap 70 lpp A4 formātā) ir pieejami latviešu valodā. Studenti no 2015.gada saņem arī elektroniskos mācibu materiālus. Izmantojot interaktīvo tāfeli, varam stundās pagūt apskatīt ļoti lielu skaitu piemēru. Tieši tā veidojas patiesa izpratne par astrologijas saikni ar cilvēku. Sevišķi bagātīgu piemēru klāstu var iepazīt vakara nodaļas studenti.
       Galvenā atšķirība no līdzīgām astroloģijas skolām ir mērķis spēt praktiski pielietot astroloģiju savā ikdienas dzīvē, konkrētu ceļu meklēšanā un ieteikšanā kā garīgajā attīstībā, tā arī sociālu jautājumu risināšanā. Studenti īpaši tiek apmācīti tulkot astroloģisko karti  skaidrā un saprotamā  latviešu valodā. Ļoti daudz laika tiek veltīts cilvēku savstarpējo attiecību analīzei- apmēram trīs mēnešus studenti apgūst sinastrisko (saderības) astroloģiju. Apgūstot šo astroloģijas nozari, absolventi spēj labi konsultēt klientus tik pieprasītajā partnerattiecību sfērā. 
Programmā tiek integrēti arī vēdiskās astroloģijas atziņas, kuras esmu pārbaudījis praksē kā efektīvas.
Mācību procesa laikā netiek apieta neviena dzīvē svarīga tēma. Liela vērība tiek veltīta praktiskajām nodarbībām, tiek izskatīti daudzi piemēru gan no pašu studentu kartēm, gan interesanti gadījumi no astrologa prakses.
Mācību process aizvien vairāk tiek pietuvināts Dzīvai Astroloģijai, kur liela nozīme ir iztēlei kā instrumentam. Notiek Iztēles astroloģijas fakultatīvs kurss, arī citas meistarklases.
Mācībās galvenokārt tiek izmantotas klasiskās astroloģijas pārbaudītās patiesības, kā arī vēdiskās astroloģijas zināšanas. Viss mācītais ir pamatīgi pārbaudīts manā 27 gadus ilgajā astrologa praksē. Pēc 3 kursu pabeigšanas ir iespēja turpināt mācības prakses grupā.
  
       Studentu zināšanas tiek pārbaudītas divos kursa darbos un gala eksāmenā. Ja students nevēlas kārtot eksāmenus, viņš var turpināt mācības bez apliecinājuma par zināšanām. Nokārtojot gala eksāmenu, students saņem skolas diplomu ar novērtējumu. Skola sagatavo augstas klases astrologus - Skolas absolventi veiksmīgi spēj nokārtot eksāmenu LAstrAs profesionāla astrologa sertifikāta saņemšanai. No 172 sertificētajiem Latvijas astrologiem 101 ir pabeiguši mūsu skolu (uz 03.06.2021.) Tas ir daudz, ņemot vērā, ka Latvijā ir ap 20 vietu, kurās apgūst astroloģiju. 
 Skolas programma ir saskaņota Latvijas Astrologu asociācijā.
1 ,2.un 3.kursā visas lekcijas vada Andris Račs. 
Skolas absolventu vidū ir daudzi aktīvi astrologi un skolu vadītājii, piemēram Agnese Fūrmane, Jānis Vilciņš, Žanete Korde, Kate Štamere, Līga Širona, Linda Kurmis, Vega Spalviņa, Gita Priede, Kristaps Baņķis, Indra Saukāne, Anita Masaļska, Aija Austruma, Santa Pīlāce, Guna Bundule, Dace Ozola, Inita Dilāne, Jolanta Krūmiņa u.c.

                                               Astroloģijas skolas programma

1.kursa programma ietverta arī grāmatā Mana dzīves karte

1. Astroloģijas vēsture, ētika
2. Ezotērika un reliģijas
3. Astronomija
4. Stihijas
5. Enerģētiskie modi
6. Zodiaka zīmju veidošanās principi
7. Zodiaka zīmju analīze
8. Datorprogrammas Zet apguve
9. Planētas, to principi, simboli, mijiedarbība
10. Retrogrādās planētas
11. Zodiaka zīmju pārvaldījums
12. Dispozīciju ķēdītes
13. Planētas zodiaka zīmēs
14. Planētu vidējie punkti un aspekti
15. Aspektu konfigurācijas
16. Kosmogrammas analīze
18. Ārstnieciskie augi
19. Krāsu terapija
20.Kursa darbs


2. kurss

 

2.kursa programma ietverta arī grāmatās Mana dzīves karte   un Ceļā uz mīlestību

20. Mājas
21. Matemātiskie aprēķini
22. Pussfēras, kvadranti, trigoni
23. Mājas zodiaka zīmēs
24. Planētas mājās
25. Māju pārvaldījums, pārvaldnieki citās mājās
26. Dzimšanas horoskopa analīze
27. Sinastriskā astroloģija
28. Attiecības ģimenē
29. Relokācija.
30.Hiroloģija.
31. Karjeras izvēles astroloģija.
32.Koriģējošie lidzekļi
33. Eksāmes natālās kartes analīzē.


3. kurss

3.kursa programma ietverta arī grāmatā Mana nākotnes karte

34. Cikli
35. Prognožu tehnikas
36. Tranzīti
37. Aptumsumi
38. Progresijas
39. Direkcijas
40. Planētu revolūcijas(Solārs, Lunārs u.c.)
41. Elektīvā astroloģija
42. Biznesa astroloģija
43. Horārā astroloģija
44.Harmoniju kartes
45. Rektifikācija
46. Vēdiskās un arābu astroloģijas tehnikas
47. Astropsiholoģiskā konsultēšana
48. Praktiskās nodarbības ar klientiem
49.Diploma aizstāvēšana

 


Papildus no februāra līdz aprīlim darbojas meistarklases, kurās padziļināti tiek izzināti sarežģītākie jautājumi, kā arī skolas programmā neietvertas tēmas. Skolai ir forums, kura studenti var uzdot jautājumus un dalīties pieredzē. Skolas nodarbībās tiek izmantota programma Zet (bezmaksas versija ir pietiekama 2 kursus)

Skolas progamma ir saskaņota LAstrA. Mācības notiek kā ezoterikā pieņemts- skolotājs-skolnieks, jeb meistars-māceklis.
Mācības organizē SIA Astrologos reg.n. 40103343941