Andra Rača Astroloģijas Skola 
Kopš 1993.gadaVisus karstos jaunumus atrodi šeit:
Rača astroloģijas skola facebook

Klausītāju atsauksmes 

 

Rīgā
Aspazijas bulvārī 32 -402.kab.(durvju kods 135#)

 

Uzņemšana 1.kursā 2024./25.māc.gadā:

Atvērto durvju diena 31.augusts 11.30-12.30 klātienē +zoom
Pirmā lekcija 4.septembrī 18.00
klātienē +zoom

Turpmākās lekcijas trešdienās 18.00-20.45

******

Iespējams pievienoties jebkurā laikā  arī 2.(ceturtdienās)un 3.kursā(otrdienās)

******

Profesionālās pilnveides kurss

dažādu skolu absolventiem un vecāko kursu studentiem

katra mēneša pēdējā pirmdienā (septembris-maijs)

eur 150 par visu

******

Ja vēl vēlaties pievienoties, rakstiet
 racsandris@inbox.lv  zvaniet 29130025 
 Attālums nav šķērslis- ja dzīvojat citā pilsētā vai valstī, pieslēdzieties lekcijām un eksāmeniem  no savas dzīves vietas!
Studentiem ir brīva izvēle apmeklēt lekcijas klātienē vai neklātienē
vai darīt to daļēji klātienē, daļēji neklātienē.
Lekciju video visiem studentiem būs pieejami arī ierakstos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Izmaksas:

Mēneša mācību maksa:

Eur 56 mēnesī, mācības notiek no septemba sakuma līdz maija beigām.
Cenā  ietilpst ikmeneša elektroniskie mācību materiāli, tēja, kafija, lekciju video ieraksti.
Maksājums jāveic līdz attiecīgā mēneša 10.datumam skaidrā naudā vai uz SIA Astrologos kontu
Papildus izmaksas:

Drukātie mācību materiāli pēc izvēles
Gala eksāmens+diploms - eur 50

Atlaides: 

Daudzbērnu ģimenēm(godaģimene) , skolniekiem,  pilna laika studentiem(līdz 24g.sasniegšanai),  senioriem
atlaide eur 10 mēnesī.
 
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var tikt piemērotas individuālas atlaides.
Nokārtojot avansa maksājumu par visu mācību gadu avansā-atlaide 1 mēneša maksas apmērā.AKTUĀLA Informācija par Astroloģijas Skolu arī

FACEBOOK       ASTROLOGS.EU   Instargamm AstrologsRacs

 

I

Skolas filozofija

 

Skolas filozofijas pamatā ir cilvēka spēju attīstība, individualizācijas procesa veicināšana, tā garīgā potenciāla apzināšanās un realizācija ar astroloģijas palīdzību. Liels uzsvars skolā tiek likts uz praktisko dzīves psiholoģiju, cilvēku savstarpējo attiecību veidošanu ģimēnē, darbā un citur. Astropsiholoģija tiek virzīta kā galvenā integrējošā disciplīna. Šeit ļoti noder pasniedzēja milzīgā praktiskā pieredze, konsultējot ļoti lielu daudzumu cilvēku ik dienas jau vairāk kā 32 gadus. Skolā valda demokrātiska, brīva gaisotne. Tas ļauj viegli iekļauties grupu kolektīvos interesentiem no citām skolām. Mācību grupu dalībnieki veido savstarpēji koleģiālas un draudzīgas attiecības. Tās vēl vairāk tiek nostiprinātas vasaras nometnēs un citos ārpusskolas pasākumos.
Lielāko daļu 2. un 3. kursa nodarbību laika veltām praktiskiem piemēriem, jo teorētiskie materiāli ļoti lielā apjomā (ap 70 izdevumu vidēji ap 70 lpp A4 formātā) ir pieejami latviešu valodā. Studenti  saņem arī elektroniskos mācibu materiālus, tādēļ varam stundās pagūt apskatīt ļoti lielu skaitu piemēru. Tieši tā veidojas patiesa izpratne par astrologijas saikni ar cilvēku. 
       Galvenā atšķirība no līdzīgām astroloģijas skolām ir mērķis spēt praktiski pielietot astroloģiju savā ikdienas dzīvē, konkrētu ceļu meklēšanā un ieteikšanā kā garīgajā attīstībā, tā arī sociālu jautājumu risināšanā. Studenti īpaši tiek apmācīti tulkot astroloģisko karti  skaidrā un saprotamā  valodā. Ļoti daudz laika tiek veltīts cilvēku savstarpējo attiecību analīzei. Apgūstot šo astroloģijas nozari, absolventi spēj labi konsultēt klientus tik pieprasītajā partnerattiecību sfērā. 
Programmā tiek integrēti arī vēdiskās astroloģijas atziņas, kuras esmu pārbaudījis praksē kā efektīvas.
Mācību procesa laikā netiek apieta neviena dzīvē svarīga tēma. Liela vērība tiek veltīta praktiskajām nodarbībām, tiek izskatīti daudzi piemēru gan no pašu studentu kartēm, gan interesanti gadījumi no astrologa prakses.
Mācību process aizvien vairāk tiek pietuvināts Dzīvai Astroloģijai, kur liela nozīme ir iztēlei kā instrumentam.  3.kursa noslaeguma studenti iziet mēneša praksi darba ar reāliem klientiem, kas sagatavo tos realam astrologa darbam.
Mācībās galvenokārt tiek izmantotas klasiskās astroloģijas pārbaudītās patiesības, kā arī vēdiskās astroloģijas zināšanas. Viss mācītais ir pamatīgi pārbaudīts manā 32 gadus ilgajā astrologa praksē. Pēc 3 kursu pabeigšanas ir iespēja turpināt mācības Profesionalās pilveides kursā.
  
       Studentu zināšanas tiek pārbaudītas divos kursa darbos un gala eksāmenā. Ja students nevēlas kārtot eksāmenus, viņš var turpināt mācības bez apliecinājuma par zināšanām. Nokārtojot gala eksāmenu, students saņem skolas diplomu ar novērtējumu. Pabeidzot skolu bez eksāmena, students saņem sertifikātu par noklausīšanos. Skola sagatavo augstas klases astrologus - Skolas absolventi veiksmīgi spēj nokārtot eksāmenu LAstrAs profesionāla astrologa sertifikāta saņemšanai. No 177 sertificētajiem Latvijas astrologiem 103 ir pabeiguši mūsu skolu (uz 01.06.2023.) Tas ir daudz, ņemot vērā, ka Latvijā ir ap 20 vietu, kurās apgūst astroloģiju. 
 Skolas programma ir saskaņota Latvijas Astrologu asociācijā.
1 ,2.un 3.kursā visas lekcijas vada Andris Račs. 
Skolas absolventu vidū ir daudzi aktīvi astrologi un skolu vadītājii, piemēram Agnese Fūrmane, Jānis Vilciņš, Žanete Korde, Kate Štamere, Līga Šīrona, Vega Spalviņa, Gita Priede, Kristaps Baņķis, Indra Saukāne, Anita Masaļska, Aija Austruma, Santa Pīlāce, Guna Bundule, Dace Ozola, Inita Dilāne, Jolanta Krūmiņa, Kristīne Vallere, Ieva Kovaļevska, Lolita Valta, Olita Puriņa, Irēna Kaļva u.c.

                                               Astroloģijas skolas programma

1.kursa programma ietverta arī grāmatā Mana dzīves karte

1. Astroloģijas vieta vēsturē,ezotērikā, ētika
2. Astrologija un astronomija
3. Stihijas
4. Enerģētiskie modi
5. Zodiaka zīmju analīze
6. Datorprogrammas apguve
7. Planētas, to principi, simboli, mijiedarbība
8. Planētu ātrums
9. Planētu statuss zodiaka zīmēs
10. Dispozīciju ķēdītes
11. Planētas zodiaka zīmēs
12. Planētu vidējie punkti un aspekti
13. Aspektu konfigurācijas
14. Kosmogrammas analīze
15. Ārstnieciskie augi (ja paliks laiks)
16. Krāsu terapija(ja paliks laiks)
17.Kursa darbs


2. kurss

 

2.kursa programma ietverta arī grāmatās Mana dzīves karte   un Ceļā uz mīlestību

18. Mājas
19. Pussfēras, kvadranti.

20.Māju tipi
21.Māju padziļināta analīze
22. Mājas zodiaka zīmēs
23. Planētas mājās
24. Māju pārvaldījums, pārvaldnieki citās mājās
25. Dzimšanas horoskopa pilna analīze
26. Sinastriskā astroloģija
27. Attiecības ģimenē
28. Relokācija.

29.Karjeras izvēles astroloģija.
30.Hiroloģija astrologam(Ja pailks laiks).
 31.Koriģējošie lidzekļi(ja pailks laiks)
32. Eksāmes natālās kartes analīzē.


3. kurss

3.kursa programma ietverta arī grāmatā Mana nākotnes karte

33. Cikli
34. Prognožu tehnikas
35. Tranzīti pa mājām
36.Tranzītu aspekti pret planētām.
37. Aptumsumi
38. Progresijas
39. Direkcijas
40. Planētu atgriežanās kartes
41. Elektīvā astroloģija
42. Horārā astroloģija
43.Harmoniju kartes
44. Rektifikācija
45. Prakse ar reāliem klientiem
46.Vēdiskās tehnikas (Ja paliks laiks)
49.Diploma aizstāvēšana

 


Papildus no februāra līdz aprīlim darbojas meistarklases, kurās padziļināti tiek izzināti sarežģītākie jautājumi, kā arī skolas programmā neietvertas tēmas. Skolai ir forums, kura studenti var uzdot jautājumus un dalīties pieredzē. Skolas nodarbībās tiek izmantota programma Zet  . Studenti var izmantot jebkuru astroloģisko programmu pēc saviem ieskatiem.

Skolas progamma ir saskaņota LAstrA. 
Mācības organizē SIA Astrologos reg.n. 40103343941

Seko: Facebook