Nonagona grupas aspekti

                                                             

Karmisko aspektu rokasgrāmata (20, 40, 80, 100, 140, 160 grādi). Unikāls izdevums.

Fragments ieskatam

1

SATURS
IEVADS
...............................................................................................2
PUSNONAGONS................................................................................4
PLANĒTU PUSNONAGONI...............................................................5
KVARNONAGONS.............................................................................7
PLANĒTU KVARNONAGONI.............................................................8
NONAGONS......................................................................................11
PLANĒTU NONAGONI......................................................................13
SEPTOKTDECILS.............................................................................15
PLANĒTU SEPTOKTDEKCILI..........................................................17
BINONAGONS...................................................................................19
PLANĒTU BINONAGONI...................................................................20
SENTAGONS.....................................................................................22
PLANĒTU SENTAGONS....................................................................23

 

2
 

IEVADS

Mūsdienās astroloģijā arvien lielāku pielietojumu rod minori aspekti. Daži no tiem tiek lietoti plašā astrologu lokā (tie, piemēram, ir kvinkonss, pussekstils, kvintils, decils), daži no tiem – tikai atsevišķās skolās (sentagons, nonagons). Ja mažoru aspektu tulkošanas sakarā nesaskaņas praktiski nepastāv, tad ar minoriem aspektiem ir sarežģītāk. Vispārpieņemti apraksti nepastāv, katrai astroloģijas skolai pret tiem ir sava pieeja, un dotajā brīdī šī astroloģijas joma ir pietiekoši haotiska un pretrunu pilna. Un tomēr, tulkojot natālo karti, minoru aspektu nozīme jau tagad ir pietiekami liela un turpina pieaugt. “Mazsvarīgo” faktoru ignorēšana horoskopa analīzi padara par būtiski trūcīgu; mūsu ēras XXI gs. nevar par cilvēku uzzināt “visu” tikai pēc septenera planētām un mažora aspektiem starp tām.
No autora redzes viedokļa, lai izveidotu veiksmīgu aspektu aprakstu, ļoti izdevīga pieeja ir A. Podvodnijam, kas ir izklāstīta grāmatās “Aspekti” un “Skaitļu kabbala”. Būtība ir sekojoša.

Pirmkārt, aspekti tiek skatīti pāros, piemeklēti tā, lai loku leņķu lielumu summa veidotu 180 grādus, šādus aspektus sauc par abpusēji apgrieztiem un tie ar savām īpašībām vienlaicīgi papildina viens otru. Šādu pāru piemēri ir – savienojums un opozīcija, trigons un sekstils, decils un bikvintils.

Otrkārt, aspekta īpašības tiek raksturotas ar skaitļiem, kas to ir radījuši, un Zodiaka punktiem, kas atrodas no Auna virsotnes (“uz priekšu” un “atpakaļ”) attiecīgi grādu skaitlim, kas ir vienāds loku aspektu stūru lielumam. Aspekta skaitlis – tas ir daļskaitļa saucējs un skaitītājs, kas norāda, kādu pilna apļa daļu veido aspekta loks. Skaitītājs norāda apstākļu ārējo formu, pakļautu saucējam. Autors uzskata, ka nepieciešams ņemt vērā tikai veselu skaitļu dalījumu, tas nozīmē, aspekta lokam vajag vienmēr veidot veselu grādu skaitu. Zodiaka punktu ietekme tiek ņemta vērā sekojoši: Planētas, pārvaldījums, eksaltācija, krišana un izraidījums Zodiaka zīmēs, kas satur šos punktus, arī ir dotā aspekta pārvaldnieki, eksaltētāji, dekadenti un izraidītāji. Pamat raksturojums skaitļiem, otrreizēja Zodiaka punktu ietekme. Piemēram, bikvintilim šie raksturojumi ir šādi: skaitļi 2 un 5 ( 360 X 2/5 =144 ), Saule un Plutons ir pārvaldnieki, eksaltē Urāns un Plutons, izraidījumā Hirons un Urāns, dekadenti Mēness un Merkurs.

No tā, dabiskā veidā, izriet minoru aspektu noteikšana: šis aspekts, kuram tā loks vai tā apgriešanās loks neietilpst pilnā aplī veselu skaitļu reizi.

Dotajā darbā šāda pieeja tika izmantota aspektiem, ko radījis skaitlis 9. Tas ir pusnonagons (20 grādi, 1/18), nonagons (40 grādi, 1/9), binonagons (80 grādi, 2/9), sentagons (100 grādi, 5/18), septoktdecils (140 grādi, 7/18) un kvarnonagons (160 grādi, 4/9). Devītnieks, neskatoties uz ārējo pilnību, ir pretrunu pilns, tāpēc šīs grupas aspekti ir vairāk saspringti, nekā harmoniski, īpaši zemos attīstības līmeņos. Šo aspektu orbiss ir 1 grāds.

Šis aspektu apraksts tiek piedāvāts diezgan abstraktā formā. Pārsvarā tas ir saistīts ar to, ka šīs grupas aspekti paši par sevi ir samērā smalki, un, to efekts ir maz pamanāms. Tāpēc tamlīdzīgi apraksti var būt tikai simboliski; konkrētu tulkojumu aspekts iegūst tikai konkrētajā natālajā kartē, ievērojot visus pārējos norādījumus.

Tika novērots, ka šīs grupas aspekti horoskopā izpaužas daudz izteiktāk, ja kādu no tiem savā starpā veido spīdekļi – Saule un Mēness. Atskaitot to, ir vērts pievērst īpašu uzmanību šīs grupas aspektu slēgtai konfigurācijai vai “jauktajām” konfigurācijām (piemēram, trīsstūris - sekstils – kvarnonagons – septoktdecils).
 

Veidojot aprakstu, autors ir pieturējies pie cilvēka iekšējās un ārējās pasaules vienotības koncepcijas, un šo apstākli nevajag izlaist no redzesloka. Tā, binonagona konflikti pilnībā var atrisināties cilvēka iekšējā pasaulē; šajā gadījumā “prasītājs” un “atbildētājs” būs dažādas zemapziņas programmas.

Šajā darbā tiek izmantoti termini, kuri dažādās skolās un astroloģijas virzienos tiek uztverti dažādi. Lai izvairītos no pārpratumiem, ir vērts no paša sākuma noteikt to nozīmi, kādā tie šeit tiek izmantoti.

Vārds “adekvāts” tiek lietots tādā izpratnē, kā “pareizi aprakstošs realitāti”. Adekvāts ir tas modelis, kuram, pirmkārt, ir noteiktas pielietošanas robežas, un, otrkārt, šajās robežās tas atveido modelējamo objektu ar minimāli iespējamiem grozījumiem.

Dotajā darbā par būtisku tiek saukta uztvere, kas cilvēkam reāli maina pasaules ainu; mentālu – vienkāršu loka paplašināšanos caur to, ka cilvēks spēj parunāt un palielināt viņa izmantojamo terminu skaitu. Cilvēks var būt liels reliģiju un reliģiski – filozofisko sistēmu pazinējs, un katra jauna mentāli uztverta koncepcija viņa dzīvē būtiski neko nemaina. Faktiski viņš var būt pilnīgs ateists. Taču ja mācēs būtiski uztvert visvienkāršāko ticības patiesību (piemēram, to, ka Dievs ir mīlestība), tad viņa dzīve reāli izmainīsies un, iespējams, visai zīmīgi – līdz pat tam, ka tas beidzot iestāsies garīdznieka amatā.

Visstrīdīgākais, iespējams, izrādīsies termins “egregors” – katrs to saprot savādāk. Dotajā darbā tas tiek lietots maksimāli vispārinātā nozīmē: egregors – tā ir smalkā plāna joma, tieši un jo cieši saistīta atbilstošai jomai rupjajā plānā; par saiti tiek uzskatīta šo abu jomu abpusēja mijiedarbība, kas iet caur energoinformācijas apmaiņu.

Vārdu “Gagtungrs” pirmais pielietoja Daniels Andrejevs savā darbā “Pasaules Roze”. Šis vārds piemīt planetārajam dēmonam, kas aizvēsturiskos laikos uzbruka Zemei. (ģeoloģiskās ērās atpakaļ). Gagtungrs ir aktīvs ļaunuma un involūcijas radītājs tumšajā pasaulē. Fiziskā plāksnē viņš nav iemiesojies; miesiski mīt vienā no pasaulēm, blakus mūsu fiziskajai. Savos izmēros viņš nesalīdzināmi pārsniedz cilvēku. D.Andrejevs apgalvo, ka Gagtungram piemīt trīs veidoli: Gisturgs – varenais mocītājs, dēmona augstākā “es” nesējs, Urparps – dēmoniskais saprāts, un Fokerma – lielā netikle, planetārā dēmona sievietes atveids. Pēc sīkākas informācijas par Gagtungru jāvēršas pie “Pasaules Rozes”.

Pusnonagona un nonagona aprakstos īpaši netiek izcelts skaitlis 1. Tas ir darīts tāpēc, ka vieninieka princips ir brīva, spontāna jebkā izpausme – neienes papildus toņus saucējam izpaužoties; īsi sakot, skaitlim izpaužoties “tīrā veidā” arī ir izpausme vieninieka stilā.
Astrologu vidū mīt dažādi uzskati par Hīronu un Prozerpīnu. Šeit Hīrons tiek uztverts kā planēta, kas apvieno Planētas augstāko un zemāko, būdams starpposma tips: hīroniskā domāšana starp merkura un urānisko. Hīrons dod neparastu skatu uz parastām lietām; konstruktīvā variantā, neatrisināma līdz šim problēma, rod negaidītu, bet efektīvu risinājumu, “smalkās matērijas” rod materiālu – šķietami – izskaidrojumu (biolauku mikroleptonu koncepcija utt.). Hīrona sfērā materializējas lietas, iepriekš pilnīgi neiespējamas. Graujošā variantā Hīrons rada haosu un nepārvaramus attīstības strupceļus – bieži ar mērķi vienkārši pajokot (kopumā ņemot, daudzi humora veidi ir cieši saistīti ar Hīronu). Par Hīrona mītni autors uzskata Vērša zīmi. Taču Prozerpīna sevī sintezē Plutona un Neptūna īpašības daudz augstākā līmenī. Kā Plutons, tā nenovēršami maina realitāti, taču neiznīcina jel ko neatgriezeniski, bet apklāj to un transformē Neptūna stilā. Veiksmīgāk tās darbību apraksta vārdi transmutācija un katarse (pēdējais ir vairāk pielietojams cilvēka psihiskajai realitātei). Prozerpīnes mītne – lieta strīdīga, kaut gan vairums astrologu par tās mītni uzskata Jaunavas zīmi.

Nobeidzot, nepieciešams atzīmēt kādu ne mazsvarīgu apstākli. Dotais darbs ir domāts astrologiem, bet ne viņu klientiem. Klienta interešu loks var ļoti spēcīgi atšķirties no astrologa interešu loka, un, ja pēdējais konsultācijas laikā izgāž uz pirmo “Urparpu”, “stingro egregoru informacionāli – enerģētiskās plūsmas”, “transmutāciju” un “karmiskos uzdevumus” – tas var liecināt par viņa neprofesionālisma pazīmi. Astrologam nepieciešams mācēt saprast klienta realitāti un viņa valodu, un, šai valodā vadīt sarunu, adekvāti nododot klientam nepieciešamo informāciju.
Un tamdēļ šī grāmata ir jums priekšā. Autors cer, ka jums tā izrādīsies interesanta
 

Atpakaļ

Seko: Facebook