Andra Rača Astroloģijas Skola 
Kopš 1993.gada


Visus karstos jaunumus atrodi šeit:
Rača astroloģijas skola facebook

Rīgā
Kr.Valdemāra ielā 65

Uzņemšana 2017./18mācību gadā no septembra: grupas nokomplektētas!

Jaunu studentu uzņemšana notiks 2018.gada septembrī
Uzņemsim:
Klasiskā astroloģija -vakara grupa trešdienās 18.00-21.00(3 gad)
Klasiskā astroloģija -tālmācība/1x mēnesī sestdienās (2 gadi)
Vēdiskā astroloģija-pamatkurss-pirmdienās 18.00-21.00(6 mēneši)

Jebkuru jautājumu gadījumā droši zvaniet 29130025, rakstiet andris@astrologos.lv 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja Jums ir priekšzināšanas, iespējams pievienoties kādai no mācību grupām 1., 2. vai 3.kursā 

.............................................................................................................................................................................................

 

 Izmaksas:

Mēneša mācību maksa 
Vakara grupa, vēdiskā astroloģija -eur 48 mēnesī. 
Tālmācība- eur 36 mēnesī
Cenā  ietilpst mācību materiāli un tēja, kafija
Grupas nauda jubilāru sveikšanai -eur 5 gadā
Papildus brīvprātīgas izmaksas
1.kursa darba izskatīšana(rakstiski)- eur 10
2.kursa darba aizstāvēšana(mutiski 20 min) -eur 20
Gala eksāmens+diploms (mutiski 30 min.)- eur 30
Ja eksāmens nav nokārtots līdz mācību gada beigām- papildus 50%
Atkārtota eksāmenu kārtošana - 50% no summas
Atlaides  daudzbērnu ģimenēm eur 10 mēnesī , LAstrAs biedriem eur 2 
Lūdzu uzrādīt karti Godaģimene 3+
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.c. var tikt piemērotas individuālas atlaides.
Nokārtojot maksājumus avansā vismaz 1 mēnesi iepriekš -5 eur atlaide par katru mēnesi
Nokārtojot maksājumu par visu mācību gadu avansā-atlaide 72 eur
SIA Astrologos
reg.n. 40103343941
konts LV60 UNLA 0050 0161 55800

Skolas filozofija

 

Skolas filozofijas pamatā ir cilvēka spēju attīstība, individualizācijas procesa veicināšana, tā garīgā potenciāla apzināšanās un realizācija ar astroloģijas palīdzību. Liels uzsvars skolā tiek likts uz praktisko dzīves psiholoģiju, cilvēku savstarpējo attiecību veidošanu ģimēnē, darbā un citur. Astropsiholoģija tiek virzīta kā galvenā integrējošā disciplīna. Šeit ļoti noder pasniedzēja milzīgā praktiskā pieredze, konsultējot ļoti lielu daudzumu cilvēku ik dienas jau vairāk kā 23 gadus. Skolā valda demokrātiska, brīva gaisotne. Tas ļauj viegli iekļauties grupu kolektīvos interesentiem no citām skolām. Mācību grupu dalībnieki veido savstarpēji koleģiālas un draudzīgas, bieži 3.kursā gandrīz ģimeniskas attiecības. Tās vēl vairāk tiek nostiprinātas vasaras nometnēs un citos ārpusskolas pasākumos.
Lielāko daļu 2. un 3. kursa nodarbību laika veltām praktiskiem piemēriem, jo teorētiskie materiāli ļoti lielā apjomā (ap 70 izdevumu vidēji ap 70 lpp A4 formātā) ir pieejami latviešu valodā. Studenti no 2015.gada saņem arī elektroniskos mācibu materiālus. Izmantojot interaktīvo tāfeli, varam stundās pagūt apskatīt ļoti lielu skaitu piemēru. Tieši tā veidojas patiesa izpratne par astrologijas saikni ar cilvēku. Sevišķi bagātīgu piemēru klāstu var iepazīt vakara nodaļas studenti.
       Galvenā atšķirība no līdzīgām astroloģijas skolām ir mērķis spēt praktiski pielietot astroloģiju savā ikdienas dzīvē, konkrētu ceļu meklēšanā un ieteikšanā kā garīgajā attīstībā, tā arī sociālu jautājumu risināšanā. Studenti īpaši tiek apmācīti tulkot astroloģisko karti  skaidrā un saprotamā  latviešu valodā. Ļoti daudz laika tiek veltīts cilvēku savstarpējo attiecību analīzei- apmēram trīs mēnešus studenti apgūst sinastrisko (saderības) astroloģiju. Apgūstot šo astroloģijas nozari, absolventi spēj labi konsultēt klientus tik pieprasītajā partnerattiecību sfērā. 
Programmā tiek integrēti arī vēdiskās astroloģijas atziņas, kuras esmu pārbaudījis praksē kā efektīvas.
Mācību procesa laikā netiek apieta neviena dzīvē svarīga tēma. Liela vērība tiek veltīta praktiskajām nodarbībām, tiek izskatīti daudzi piemēru gan no pašu studentu kartēm, gan interesanti gadījumi no astrologa prakses.
Mācību process aizvien vairāk tiek pietuvināts Dzīvai Astroloģijai, kur liela nozīme ir iztēlei kā instrumentam. Notiek Iztēles astroloģijas fakultatīvs kurss, arī citas meistarklases.
Mācībās galvenokārt tiek izmantotas klasiskās astroloģijas pārbaudītās patiesības, kā arī vēdiskās astroloģijas zināšanas. Viss mācītais ir pamatīgi pārbaudīts manā 25 gadus ilgajā astrologa praksē. Pēc 3 kursu pabeigšanas ir iespēja turpināt mācības prakses grupā.
  
       Studentu zināšanas tiek pārbaudītas divos kursa darbos un gala eksāmenā. Ja students nevēlas kārtot eksāmenus, viņš var turpināt mācības bez apliecinājuma par zināšanām. Nokārtojot gala eksāmenu, students saņem skolas diplomu ar novērtējumu. Skola sagatavo augstas klases astrologus - Skolas absolventi veiksmīgi spēj nokārtot eksāmenu LAstrAs profesionāla astrologa sertifikāta saņemšanai. No 157 sertificētajiem Latvijas astrologiem 96 ir pabeiguši mūsu skolu (uz 22.05.2017.) Tas ir daudz, ņemot vērā, ka Latvijā ir ap 20 vietu, kurās apgūst astroloģiju. Daudzi skolas absolventi ir tagad Latvijā labi pazistami astrologi un astroloģijas skolu vadītāji..
 Skolas programma ir saskaņota Latvijas Astrologu asociācijā.
1.kursā lekcijas vada vairāki pasniedzēji, vismaz pusi no tām Andris Račs
2.un 3.kursā visas lekcijas vada Andris Račs
Skolas absolventu vidū ir daudzi aktīvi astrologi, piemēram Agnese Fūrmane, Jānis Vilciņš, Žanete Korde, Kate Štamere, Līga Širona, Linda Kurmis, Vega Spalviņa, Gita Priede, Kristaps Baņķis, Indra Saukāne, Anita Masaļska, Aija Austruma, Santa Pīlāce, Guna Bundule, Dace Ozola, Inita Dilāne, Jolanta Krūmiņa u.c.

 

                                                            Astroloģijas skolas programma


1. kurss

1. Astroloģijas vēsture, ētika
2. Ezotērika un reliģijas
3. Astronomija
4. Stihijas
5. Enerģētiskie modi
6. Zodiaka zīmju veidošanās principi
7. Zodiaka zīmju analīze
8. Matemātiskie aprēķini(datorprogrammu apguve)
9. Planētas, to principi, simboli, mijiedarbība
10. Retrogrādās planētas
11. Zodiaka zīmju pārvaldījums
12. Dispozīciju ķēdītes
13. Planētas zodiaka zīmēs
14. Planētu vidējie punkti un aspekti
15. Aspektu konfigurācijas
16. Kosmogrammas analīze
17. Medicīniskā astroloģija
18. Ārstnieciskie augi
19. Krāsu terapija


2. kurss

20. Mājas
21. Matemātiskie aprēķini
22. Pussfēras, kvadranti, trigoni
23. Mājas zodiaka zīmēs
24. Planētas mājās
25. Māju pārvaldījums, pārvaldnieki citās mājās
26. Dzimšanas horoskopa analīze
27. Sinastriskā astroloģija
28. Bioenerģijas apmaiņa
29. Attiecības ģimenē
30. Relokācija.
31.Hiroloģija.

32. Karjeras izvēles astroloģija.
33.Koriģējošie lidzekļi
34. Harmoniju kartes

3. kurss

35. Cikli
36. Prognožu tehnikas
37. Tranzīti
38. Aptumsumi
39. Progresijas
40. Direkcijas
41. Planētu revolūcijas(Solārs, Lunārs u.c.)
42. Elektīvā astroloģija
43. Biznesa astroloģija
44. Horārā astroloģija
45. Astropsiholoģija/terapija
46. Rektifikācija
47. Vēdiskās un arābu astroloģijas tehnikas
48. Praktiskās nodarbības
49. Konsultēšana

Ar oranžo krāsu iezīmētās tēmas pilnā apmērā tiek apgūtas tikai klātienes (vakara) 3 gadīgajā apmācībā

Papildus no februāra līdz aprīlim darbojas meistarklases, kurās padziļināti tiek izzināti sarežģītākie jautājumi, kā arī skolas programmā neietvertas tēmas. Skolai ir forums, kura studenti var uzdot jautājumus un dalīties pieredzē. Skolas nodarbībastiek izmantota programma Zet (bezmaksas versija ir pietiekama 2 kursus)

Vēdiskās astroloģijas kursa  programma šeit
Vēdiskas astroloģijas nodarbībās tiek izmantota bezmaksas programma Jagannatha Hora

Skolas programma nav akreditēta, mācības notiek kā ezoterikā pieņemts- skolotājs-skolnieks, jeb meistars-māceklis.
Mācības organizē SIA Astrologos reg.n. 40103343941